СХВАЛЕНО

педагогічною радою

ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради

(протокол № 08 від 31.03.2023 р.)

Затверджено

наказом директора ліцею

від 31.03.2023р. № 20-о

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
ЛІЦЕЮ №2 ІМ.Л.Х.ДАРБІНЯНА
КОРОСТИШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статус учнів як учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

1.1. Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту» учні як здобувачі освіти мають право на:

  • навчання упродовж життя та академічну мобільність;
  • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
  • якісні освітні послуги;
  • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
  • відзначення успіхів у своїй діяльності;
  • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
  • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
  • повагу людської гідності;
  • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
  • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
  • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
  • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення, отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

1.2. Учні як здобувачі освіти зобов’язані:

  • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
  • поважати гідність,   права,  свободи   та   законні   інтереси   всіх  учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
  • відповідально   та   дбайливо   ставитися   до   власного   здоров’я,  здоров’я оточуючих, довкілля;
  • дотримуватися установчих  документів,    правил   внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу;
  • здобувачі освіти   мають   також   інші   права   та   обов’язки,   передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти;
  • повідомляти керівництво   закладу   освіти  про  факти  булінгу  (цькування) стосовно здобувачів освіти (далі учні) педагогічних працівників та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
  • дотримуватися академічної доброчесності, що передбачає:
   • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
   • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
   • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
   • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
  • порушенням академічної доброчесності вважається:
   • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;
   • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
   • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
   • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріальною характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

ІІ. ПОЛІТИКА СВІДОМОЇ ДИСЦИПЛІНИ

У ліцеї розвиваються морально-етичні та духовні якості здобувачів освіти і почуття розуміння інших. Наша візія передбачає, що учні мають бути організованими, свідомими, турботливими та відповідальними, вони мають поважати права інших і робити свій внесок у загальне благо. Маючи це на увазі, ми створили політику свідомої дисципліни, яка відображає місію та візію ліцею № 2.

2.1. У будь-якій великій групі людей конфлікт, природно, має місце. І нашою метою є навчити вирішувати конфлікти, використовуючи позитивні стратегії задля отримання виграшних результатів. Може статися, що деякі учні відчуватимуть труднощі у дотриманні вимог, встановлених у спільних інтересах.

2.2. Керівництво ліцею несе відповідальність за забезпечення дотримання правил поведінки для учнів і повинно мати значну свободу дій для задоволення індивідуальних потреб учнів та здійснення судження в контексті конкретних обставин. Наслідки за недотримання очікуваної поведінки можуть відрізнятися в кожній окремій ситуації для кожного окремого учня.

2.3. У випадку легкої або незначної провини педагоги ліцею повинні допомагати учням усвідомити неправильність їхніх дій та використовувати такі ситуації, щоб навчити дітей знаходити альтернативні варіанти з позитивними результатами.

2.4. У разі некоректної поведінки дисциплінарні заходи повинні бути застосовані в рамках, які зміщують фокус з покарання на інший коригувальний та співчутливий. Ліцей буде використовувати ряд заходів, орієнтованих на зміцнення позитивної поведінки і допомоги учням  у визначенні правильного вибору.

2.5. Правила поведінки та очікування переглядаються і посилюються на постійній основі педагогічними працівниками та керівництвом через загальні збори, оголошення, відвідування класів директором і щодня вчителями в класі.

2.6. Учень ліцею повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим.

2.7. Поза ліцеєм учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я ліцею.

2.8. Учні бережуть майно закладу, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території ліцею.

2.9. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

2.10. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі ліцею, черговому вчителю, класному керівнику або адміністрації.

2.11. Булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у ліцеї та за його межами.

ІІІ. ПОВЕДІНКА ПІД ЧАС УРОКІВ І ПЕРЕРВ

3.1. Учень приходить до ліцею за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.

3.2. Не можна приносити на територію ліцею з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, цигарки (у тому числі електронні), наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.

3.3. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

3.4. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти з ліцею та його території в урочний час.

3.5. У разі пропуску занять учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях.

3.6. Не дозволяється жувати гумку, учні можуть користуватися на уроках ґаджетами лише для навчання.

3.7. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

3.8. На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний давати щоденник (якщо такий ведеться).

3.9. Учень на уроці зобов’язаний виконувати всі вимоги вчителя.

3.10. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні на уроці.

3.11. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.

3.12. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

IV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

4.1. Під час перерви учень зобов’язаний:

  • підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
  • вийти з класу, якщо попросить учитель;
  • підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху;
  • забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

4.2. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.

4.3. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по ліцею, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня).

4.4. Під час перерв забороняється бігати по коридорах, сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

4.5. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу.

4.6. У ліцеї та на території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

4.7. Категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях.

4.8. На перервах учні можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

V.ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

5.1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

5.2.  Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

5.3. Учні приходять у їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

5.4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

5.5.   Слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.

5.6.   Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

5.7. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

VІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ

6.1. У ліцей учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу – діловий, класичний.

6.2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

6.3. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.

6.4.  Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.

6.5. Знаходитися в ліцеї у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

6.6. На урочисті загальноліцейні заходи учні приходять у святковій формі.

6.7. На вечори, концерти учні вибирають одяг за рекомендаціями батьків та на свій розсуд.

VII. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ

7.1. Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

7.2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо дотримання правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.

7.3. Чергові учні допомагають класному керівнику у здійсненні контролю за чистотою, порядком у класі.

 • VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Учні не мають права під час перебування на території ліцею і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.

8.2. За порушення цих Правил та Статуту ліцею учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

  • усне зауваження;
  • запис зауваження до електронного щоденника, особової справи;
  • виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики;
  • відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

8.3. Ці Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти ліцею і є обов’язковими для виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що проводяться у ліцеї.